CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Kem chống nắng, trị mụn, khóa ẩm...
Hỗ trợ khách hàng
Kem chống nắng, trị mụn, khóa ẩm...
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Chính sách bảo mật này mô tả cách thức Dr Thêm thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và bảo đảm an toàn Thông Tin Khách Hàng của tổ chức, cá nhân  - những người đang thực hiện truy cập tại website drthem.vn

 

Thông Tin Khách Hàng là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Khách Hàng hoặc dựa vào đó mà Khách Hàng được xác định, chẳng hạn như tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, địa chỉ email, địa điểm, hình ảnh, thông tin CMND/thẻ căn cước công dân, ngày sinh, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập.

Dr Thêm lưu trữ Thông Tin Khách Hàng để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng liên tục các Dịch Vụ, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục đích mua hàng.

Chính Sách Bảo Mật này bao gồm các nội dung sau:

   ► Cách thức chúng tôi bảo vệ Thông Tin Khách Hàng

   ► Cách thức chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng

   ► Yêu cầu đối với Khách Hàng

Cách thức Dr Thêm bảo vệ Thông Tin Khách Hàng

   ► Tại Dr Thêm, bảo mật là ưu tiên cao nhất. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng đảm bảo an toàn và riêng tư cho thông tin của quý khách. Mọi Thông Tin Khách Hàng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Dr Thêm theo quy định của pháp luật.

   ► Khi thu thập dữ liệu, Dr Thêm sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện việc lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được đảm bảo an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. Dr Thêm có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn tối đa trong phạm vi có thể việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. 

   ► Các thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương) trên hệ thống của chúng tôi.

Cách thức Dr Thêm sử dụng Thông Tin Khách Hàng

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch Vụ cho các mục đích bao gồm:

Cung cấp dịch vụ mua sắm

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để:

   ► Cung cấp dịch vụ và xử lý các giao dịch liên quan đến đăng ký và thanh toán;

   ► Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;

   ► Xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán;

   ► Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Khách Hàng, xác minh danh tính Khách Hàng;

Đo lường, hỗ trợ và cải thiện dịch vụ

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển dịch vụ.

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Khách Hàng của quý khách trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật.

Liên lạc với quý khách

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để liên lạc với quý khách liên quan đến giaodịch đơn hàng qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và để trả lời yêu cầu của quý khách.

Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tài sản và tín dụng

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh của khách hàng, chúng tôi và những người khác. Bảo đảm được môi trường công bằng cho tất cả Khách Hàng

Yêu cầu đối với Khách Hàng trong việc đảm bảo tính bảo mật

   ► Quý khách có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có).

   ► Trong trường hợp chúng tôi phát hiện quý khách có hành vi vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.